Tamil Internet 2003 - live blog

Topic started by Badri Seshadri (@ 202.54.130.194) on Thu Aug 21 01:06:39 .
All times in EST +10:30 for IST.

Dear all,

I am going to maintain a live blog at http://thoughtsintamil.blogspot.com/ti2003/
to cover Tamil Internet 2003 conference in Chennai between August 22-24 and
specifically several sessions. The event calendar is available at
http://groups.yahoo.com/group/esuvadi/files/ in the file 00-ITC2003_schedule.pdf

My blog is in Unicode Tamil. You can follow the blog with
In Win 2000, Win XP, any browser, if the system has built in Latha font or
any TSCu_font. If no unicode Tamil font available, you could still see it in
Internet Explorer 5.5+
In Win 98, without any font support, you can view it using Internet Explorer
5.5+ as I am using TSCu_Inaimathi dynamic fonts.
In Un*x/Linux if you have standard Unicode compatibility with Mozilla/Konqueror/
Firebird or any other browser, you should be able to view the site.

If any of you out there need to ask the presenters of various session any questions
you can send them over to me at bseshadri @ yahoo.co.uk and I will ask as many
reasonable, allowed, questions and try to get answers. If the answers are simple enough,
I will post them immediately on the blog.

Else, it may have to wait for a while before I can transcribe them and post them.

Regards.
--badri

===

¿ñÀ÷¸§Ç,

¾Á¢ú þ¨½Âõ 2003 ¦ºý¨É¢ø ¬¸ŠÎ 22-24 §¾¾¢¸Ç¢ø ¿¨¼¦ÀÚ¸¢ÈÐ.
þó¾ ¿¢¸ú¸¨Ç ¿¡ý ±ÉРŨÄôÀ¾¢×
http://thoughtsintamil.blogspot.com/ti2003/ þø §¿ÃÊ¡¸ô À¾¢× ¦ºöÂÅ¢Õ츢§Èý.
Á¡¿¡ðÊý ¿¢¸ú¸¨Ç http://groups.yahoo.com/group/esuvadi/files/ ±ýÛõ þ¼ò¾¢ø
00-ITC2003_schedule.pdf ±ýÛõ §¸¡ôÀ¢ø ¸¡½Ä¡õ.

±ý ŨÄôÀ¾¢× äÉ¢§¸¡ð ¾Á¢Æ¢ø ¯ûÇÐ. þ¾¨Éô À¡÷ì¸
Win 2000, Win XP ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ľ¡ ±ýÛõ ¾Á¢ú äÉ¢§¸¡ð ±ØòÐէš
«øÄÐ §ÅÚ ±ó¾ TSCu_±ØòÐէš þÕó¾¡ø, ±ó¾ ¯Ä¡Å¢Â¢Öõ À¡÷ì¸Ä¡õ.
±ó¾ TSCu_±ØòÐÕ×õ þøÄ¡Å¢ð¼¡Öõ, þñ¦¼÷¦¿ð ±ìŠÒ§Ç¡Ã÷ 5.5ìÌ
§Áø þÕó¾¡ø À¡÷ì¸Ä¡õ.
Win 98 ¬¸ þÕó¾¡ø, þñ¦¼÷¦¿ð ±ìŠÒ§Ç¡Ã÷ 5.5ìÌ §Áø þÕó¾¡ø
þ¨½Á¾¢ þÂíÌ Å¡÷ôÒ þÕôÀ¾¡É¡Öõ À¡÷ì¸Ä¡õ.
äÉ¢ìŠ, Ä¢Éì…¢ø äÉ¢§¸¡ð ±ØòÐÕì¸û þÕôÀ¢ý, ¦Á¡º¢øÄ¡, ¸¡ý¦¸¡Ã÷
ÁüÚõ ÀÂ÷§À÷ð ±ýÚ ÀÄ ¯Ä¡Å¢¸Ç¢ø À¡÷ì¸Ä¡õ.

¯í¸û ¡Õ측ÅÐ ¸Õò¾Ãí¸¢ø §ÀÍÀÅ÷¸Ç¢¼õ ²§¾Ûõ §¸ð¸ò §¾¡ýȢɡø
±ýÛ¨¼Â bseshadri @ yahoo.co.uk ±ýÛõ Á¢ýÉïºø Ó¸ÅâìÌ ±Ø¾×õ.
ÓÊó¾Å¨Ã¢ø, ¸Õò¾ÃíÌ ÁðÎÚòÐÉ÷¸û «ÛÁ¾¢ìÌõ Ũâø «Åü¨Èì
§¸ðÎ, À¾¢¨ÄÔõ ±ý ŨÄôÀ¾¢Å¢ø §À¡Î¸¢§Èý. ¿£ñ¼, ±ÉìÌô Ò⡾
À¾¢ø¸û þÕìÌÁ¡É¡ø «¨¾ô À¢ýÉ÷ ŨÄôÀ¾¢Å¢ø §º÷츢§Èý.

¿ýÈ¢,
--˘̢


http://thoughtsintamil.blogspot.com/
http://thoughtsintamil.blogspot.com/ti2003/

.


Responses:


  Tell your friend about this topic

Want to post a response?

Post a response:

Name:

E-mail:


Please Reload to see your response


Back to the Forum